اطلاعات پرداخت

==============================================

 

بانک پاسارگاد

به نام سهیل اخلاقی امیری

شماره حساب ۱۰۰۵.۸۰۰۰.۱۱۲۷۶۳۱۹.۱

شماره کارت ۸۱۱۹ ۲۵۴۲ ۲۹۱۰ ۵۰۲۲

==============================================